Условия и ред за настаняване в Дом "Света Петка":
Лицата, които желаят да ползват услугата или техните законни представители /ако лицата са поставени под запрещение/ подават писмена молба до управителя на дома.
  Към молбата се прилагат:
 • Писмена молба /по образец/;
 • Декларация / по образец/;
 • Документ за самоличност;
 • Копие от ЛАК /ако има такъв/, Здравна книжка;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК /ако има такова/;
 • Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние - издадено от личния лекар на кандидата;
 • Съдебно решение за поставяне под запрещение /ако има такова/ или съдебно удостоверение за заведен иск по чл.275 ГПК във вр. с чл.5 ЗЛС;
 • Удостоверение за настойничество или попечителство /ако има такова/;
 • Пълномощно от настойника или попечителя на настаненото лице за служебно прехвърляне на пенсия, за боравене с лични средства, както и избор на нов личен лекар и стоматолог - само в случаите когато настойника или попечителя, не желаят лично да заплащат месечната такса и за боравенето с лични средства;
 • При необходимост доставчикът на услугата може да изисква и други документи;
 • Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на управителя на дома.
Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно услугите, които се предоставят в дома, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби.

Лицето се приема и настанява след подписване на договор за ползване на услугата с него или законния му представител от една страна и управителя на дома, като представител на другата. В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на: ежедневни, здравни, рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятели, близки и др. В индивидуалния план се посочват мерки за извеждане от специализираната институция и за социално включване. При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.; Начинът на изписване от дома е регламентиран в договора за ползване на услугата (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.)
Лицето се настанява в указания срок, съгласно Заповед на управителя на дома.
На всеки новоприет в Дома за възрастни хора и лица с деменция, се извършва задължителен медицински преглед.

Услугите и пребиваването в дома се извършват срещу заплащане на месечна твърда такса, плюс необходимите лекарства и консумативи, който се осигуряват по предварителна уговорка от една от страните, според желанията на ползвателите на услугата. Сроковете за заплащане на таксата се определят индивидуално в договора за удобството и на двете страни по него.
  Потребителите на социални услуги се изписват:
 • По желание на законния им представител;
 • При промяна в здравословното състояние, несъответстващо на спецификата на предоставяните социални услуги, доказано с ЕР, ТЕЛК/ НЕЛК или РЕЛКК/ ЦЕЛКК;
 • При системно нарушение на правилника за вътрешния ред;
 • При незаплащане на дължимата такса.
 • Горепосоченото се регламентира в договора за предоставяне на социални услуги.
Очакваме вашите запитвания и препоръки.
НАЧАЛО   |   УСЛУГИ   |   ЕКИП   |   ОБЩИ УСЛОВИЯ   |   КОНТАКТИ 
© 2017, All rights reserved
Created by X-Digital